ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

-Τα εμπορεύματα παραδίδονται από την EXAGON BLUE A.E. και μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

-Τα τιμολόγια εξοφλούνται μόνο με ιδιαίτερη απόδειξη είσπραξης της εταιρείας. Εξόφληση θεωρείται μόνο η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιογράφων που ο αγοραστής παρέδωσε στην EXAGON BLUE A.E.

-Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης από οποιαδήποτε αιτία πέραν του χρόνου που αναγράφεται στη σχετική ένδειξη του τιμολογίου επί πιστώσει, οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.

-Καθυστέρηση πληρωμής πέραν της συμφωνηθείσης ημερομηνίας που αναγράφεται στη σχετική ένδειξη του παρόντος τιμολογίου, καθιστά ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες γενικά τις απαιτήσεις της εταιρείας από τον πελάτη, ακόμα και αν προέρχονται από άλλη αιτία πέραν της παρούσας σύμβασης.

-Προϊόντα δεν επιστρέφονται. Προϊόντα των οποίων την επιστροφή προς έκδοση πιστωτικού αποδέχεται η εταιρεία, επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και πιστώνονται με την τρέχουσα τιμή πώλησης του προϊόντος.

-Αντικαταστάσεις ελαττωματικών εμπορευμάτων γίνονται μόνο εφ’ όσον τα εμπορεύματα είναι στην αρχική τους συσκευασία, και μετά από έλεγχο και έγκριση του τεχνικού τμήματος της πωλήτριας εταιρείας.

-Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή, παύει αυτομάτως αν η βλάβη των προϊόντων προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή ή αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες, επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

-Ελαττωματικά προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση, και των οποίων έχει σταματήσει η κατασκευή, πιστώνονται στην τρέχουσα αξία προϊόντων παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών, με τα οποία και αντικαθίστανται κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή. Η μεταφορά του εμπορεύματος προς επισκευή και αντίστροφα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.

-Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα συναλλαγή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

-Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της EXAGON BLUE A.E. μέχρι την πλήρη και οριστική τους εξόφληση.